با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

نتیجه جستجو

مهندس عمران چه کاری انجام می دهد؟

مهندس عمران چیست؟ یک مهندس عمران بر ساخت و ساز کارهای عمومی مانند جاده ها، پل ها، سدها، تونل ها، ساختمان ها، فرودگاه ها، سیستم های آب و فاضلاب و سایر پروژه های زیربنایی بزرگ طراحی و نظارت می کند.