با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

نتیجه جستجو

طبیعت و نحوه تاثیرگذاری در معماری

مقدمه تاریخ معماری را باید تا آنجا که در زمان حال نیز لازم است در گذشته نیز مورد توجه قرار داد . ولی این توجه تا چه حدودی باید در نظر گرفته شودچون ایده و مفهوم معماری ثابت نبوده و با گذشت زمان تغییر می کند تا نیمه دوم قرن