با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

پروژه های فرهنگی آموزشی

اطلاعات پروژه ها

رصدخانه دماوند

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پاکدشت

مجتمع چند منظوره فرهنگی، ورزشی و خدماتی