با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

نتیجه جستجو

مقالات

روش های اجرای ساختمان

ساخت و ساز ساختمان یک فعالیت باستانی بشر بوده است که صرفاً از یک نیاز کاربردی برای تأمین سرپناه در برابر شرایط آب و هوایی آغاز شده است. با گذشت زمان، بشر با شرایط آب و هوایی مختلف سازگار شده است. اولین پناهگاه های انسانی سازه هایی بودند که دوام

مقالات

مراحل ساخت پروژه های درمانی

طراحی کردن و مراحل ساخت پروژه های درمانی یکی از حساس ترین و دشوارترین پروژه های ساخت و ساز و معماری می باشد که در توسعه شهری و عمرانی باید توجه ویژه ای نسبت به پروژه های درمانی داشت. و به زمان بندی مراحل ساخت ساختمان و در طراحی پروژه

مقالات

قرارداد مدیریت پیمان چیست؟

در مدیریت پیمان قراردادی بین پیمانکار و کارفرما منعقد می شود که بر طبق آن پیمانکار بعنوان مسئول پروژه، اجرای ساختمان و پروژه به عنوان مثال پروژه طراحی و ساخت پروژه های ورزشی را بر عهده می گیرد و کارفرما و صاحب پروژه هزینه ها را تامین می کند. پیمانکار