با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

پروژه های درمانی

اطلاعات پروژه ها

مرکز درمانی منطقه٢٢

واقع در منطقه ۲۲ تهران

ساختمان پرشکان یزد

۱۲۰۰ متر زیربنا