با ما دنیا را جای بهتری برای زیستن کنیم.

مدیرعامل

مهندس غلامرضا رزاقی

لیسانس عمران
فوق لیسانس مدیریت ساخت
۲۹ سال سابقه اجرایی