توان شرکت مهندسی عمرانی دژآثار متکی بر مهندسان برجسته و با تجربه خود می باشد.

کارکنان کلیدی شرکت در قالب دپارتمان های:

دپارتمان معماری

۱- هاشمی

تحصیلات: فوق لیسانس معماری
سوابق کاری:

۲- اسداله پاشا خانلو

تحصیلات: لیسانس معماری
سوابق کاری:

۳- مسعود عظیمی

تحصیلات: لیسانس معماری
سوابق کاری:

۴- بهاره فریدون پور

تحصیلات: فوق لیسانس معماری
سوابق کاری:

۵- الهام برامکی

تحصیلات: لیسانس معماری
سوابق کاری:

دپارتمان سازه، مقاوم سازی

۱- مهدی نظرپور

تحصیلات: دکتری مهندسی زلزله – سازه
سوابق کاری:

۲- حیدر خلیلی پویا

تحصیلات: لیسانس عمران
سوابق کاری:

۳- مینا زارعی

تحصیلات: لیسانس عمران
سوابق کاری:

۴- علی رزاقی

تحصیلات: لیسانس عمران
سوابق کاری:

سرپرست بخش برق

۱- کوروش قرایی

تحصیلات: لیسانس برق
سوابق کاری:

۲- کاوه صاحب جهرمی

تحصیلات: لیسانس برق
سوابق کاری:

۳- وحید فرجی

تحصیلات: لیسانس برق
سوابق کاری:

سرپرست بخش مکانیک

​۱- هادی رضایی دریا سری

تحصیلات: لیسانس مکانیک

۲- سعیدی منش

تحصیلات: فوق لیسانس
سوابق کاری:


۳- مسلم پاشایی

تحصیلات: لیسانس مکانیک
سوابق کاری: